əlavə olunub Finance kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
ABŞ xəzinə vekseli

ABŞ-ın öhdəlik müddəti 1(bir) ilədək (adətən: 3 ay, 6 ay və maksimum 12 ay) olan qısamüddətli
dövlət borc qiymətli kağızları. Mün təzəm əsasda satılır və pul bazarında aparıcı mövqeyə malikdir.

Kateqoriyalar

...