əlavə olunub Finance kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən

Açıq bazar əməliyyatları

Tədavüldə olan pul və kredit küt ləsini tənzimləmək məqsədilə daxili pul bazarında dövlət qiymətli ka ğızlarının alqı və satqısı vasitəsilə ma liyyə bazarlarına Mərkəzi Bankın müdaxiləsi. Mərkəzi Bankın müdaxiləsi qısa müddətli
dövlət istiqrazla rının bazara buraxılması və ya ba zardan çəkilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Açıq bazar əməliyyatlarının əsas hədəfləri inflyasiya səviyyəsinin, pul kütləsinin, valyuta mə zənnəsinin tənzimlənməsi ola bilər.

Kateqoriyalar

...